มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
Device

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1
ออกเดินทางกรุงเทพ - สู่สนามบินนาริตะ
วันที่ 2
ถึงสนามบินนาริตะ พาชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / วัดอาซากุสะ / ตลาดชินจูกุ
วันที่ 3 - 4
นาริตะ - อิสระช็อปตลอดทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชินจูกุ / อคิฮาบาร่า / กินซ่า / ฮาราจูกุ / โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ไม่รวมค่าเดินทาง)
วันที่ 5
เช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมตัว สำรวจตรวจเช็คสุมภาระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเดินทางศุ่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

 

เริ่มต้นกันที่ 08.30 น. ผู้เดินทาง พร้อมกันที่ สนามบินนาริตะ Terminal 2 คนขับรถรอรับ ณ จุดนัดพบ
นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมความงามของวิวทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุชิโกะทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมือนเมืองสำหรับการพักผ่อนให้ทุกท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกในมุมต่างๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นรู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำขึ้นสู่ ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ที่ทางเจ้าหน้าที่จะอนุญาติให้ขึ้นชม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ)
ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงาม และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ พร้อมทั้งให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวจำลองเรื่องราว รำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ที่แห่งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทางปฏิบัติป้องกันที่ดี ก็จะปลอดภัยได้ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกันต่อ

         ถึงเวลาสำหรับการช้อปปิ้ง นำท่านเข้าสู่ย่านดัง ชินจุกุเป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดในโตเกียว เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุ สถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรพสินค้ามากมาย อาทิ อิเซตัน Big Camera, ร้านรองเท้ากีฬา, โทรศัพท์มือถือ ร้านเกมส์ คอมพิวเตอร์ หรือร้านขายยา ที่จะมีเครื่องสำอางค์ ยี่ห้อญี่ปุ่นวางขายมากมาย เช่น Shiseido, Kose ให้ท่านอิสระ และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้นสินค้ามากมาย ที่นี่มีห้างสรรพสินค้า มากมาย สินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น MaruiMarui, Iseten,Daimaru รวมไปถึง DVD รวมทั้งมีร้านอาหารหลากหลายประเภท

คํ่า : อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารคํ่า)
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เข้าสู่ที่พัก

.

   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ทะเลสาบคาวากุจิ / วัดอาซากุสะ / ตลาดชินจูกุ
   ที่พัก 5 วัน 3 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)
   อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2/ เที่ยง 1)
   ทัวร์ 1 วัน ( เที่ยวตามแพ็คเกจในวันที่ 2 ของการเดินทาง )
   บริการรถรับ-ส่งไป กลับ
   เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

** เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของโปรแกรมทัวร์
** ราคานี้ไม่รวมค่าทำวีซ่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในสนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ และค่าทริปไกด์และคนขับรถ

.

ราคาปกติ  29,999  บาท
ราคาโปรโมชั่น  13,333  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด